2008-2009 Mak Kararları

'Avcılık' forumunda SaMoo_55 tarafından 18 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. SaMoo_55

  SaMoo_55 DeadLythief

  Katılım:
  13 Eylül 2007
  Mesaj:
  2,121

  29 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26890
  KARAR
  Çevre ve Orman Bakanlığından:
  2008-2009 AV DÖNEMİ
  MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

  Karar Tarihi : 21/5/2008
  Karar Nosu : 7  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı sayın Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyeler ile Merkez Av Komisyonu teşkil edilmiştir.
  Merkez Av Komisyonu, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile bu konuda hazırlanan raporu ve komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2, 6/3 üncü maddelerinin komisyonumuza verdiği yetkiler dâhilinde ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda 2008-2009 av dönemi için bütün yurdu kapsayan, aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Tanımlar ve Kısaltmalar

  Tanımlar ve kısaltmalar
  MADDE 1 – (1) Bu kararda geçen;
  a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
  b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
  c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,
  ç) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,
  d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,
  e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,
  f) Hayvan: Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını,
  g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
  ğ) Av hayvanı: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),
  h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II ‘deki hayvanları),
  ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,
  i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
  j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,
  k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,
  l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,
  m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,
  n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,
  o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,
  ö) Gölet: Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,
  p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,
  r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,
  s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,
  ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,
  t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,
  u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,
  ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,
  v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,
  y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,
  z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,
  aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
  bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,
  cc) Av ve yaban hayatı yönetimi: Av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefinden hareketle; av ve yaban hayvanları ile yaşama alanlarında gerekli araştırma, etüt ve envanter çalışmalarının yapılması, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, faydalanmanın düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarının yapılması, uygulanması, denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini,
  çç) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,
  dd) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,
  ee) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi (11.07.2003 tarihinden önce 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamında verilen av tezkereleri avcılık belgesi yerine geçmez.),
  ff) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,
  gg) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,
  ğğ) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,
  hh) Avlanma Süresi:Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,
  ıı) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
  ii) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,
  jj) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,
  kk) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,
  ll) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,
  mm) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,
  nn) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,
  oo) Yaklaşma avı: Görünen av hayvanına, gizlenerek atış mesafesine kadar yaklaşmakla yapılan av şeklini,
  öö) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,
  pp) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,
  rr) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla-avın duyabileceği dalga boyunda-çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,
  ss) Populasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını,(bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini),
  şş) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,
  tt) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,
  uu) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri.
  İfade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Avlanma Süreleri-Günleri-Zamanı–Miktarları
  Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar Ve Türler

  Merkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av hayvanlarının avlanma süreleri ile avlanma günleri ve avlanma zamanı
  MADDE 2 – (1) EK LİSTE-III’ de belirtilen ve avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar esas alınarak avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de, bu avlanma bölgeleri içinde kalan iller ise Tablo-2 de gösterilmiştir.

  Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri
  KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

  AVLANMA BÖLGESİ I. grup kuşlar
  Bıldırcın ve üveyik avı II. grup kuşlar
  Kum kekliği,
  kınalı keklik ve kaya kekliği avı III. grup kuşlar
  Kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik –çamurcun-, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz), karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı IV. grup kuşlar
  Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan
  Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi
  Ege 09.08.2008 25.01.2009 27.09.2008 11.01.2009 27.09.2008 22.02.2009 09.08.2008 22.02.2009
  Akdeniz 16.08.2008 25.01.2009 11.10.2008 11.01.2009 11.10.2008 22.02.2009 16.08.2008 22.02.2009
  Marmara 16.08.2008 25.01.2009 04.10.2008 25.01.2009 04.10.2008 22.02.2009 16.08.2008 22.02.2009
  İç Anadolu 16.08.2008 11.01.2009 11.10.2008 11.01.2009 11.10.2008 22.02.2009 16.08.2008 22.02.2009
  Doğu Anadolu 16.08.2008 25.01.2009 11.10.2008 25.01.2009 11.10.2008 22.02.2009 16.08.2008 22.02.2009
  D.Karadeniz 23.08.2008 25.01.2009 11.10.2008 25.01.2009 11.10.2008 22.02.2009 23.08.2008 22.02.2009
  B. Karadeniz 16.08.2008 11.01.2009 11.10.2008 25.01.2009 11.10.2008 22.02.2009 16.08.2008 22.02.2009
  G. D. Anadolu 09.08.2008 25.01.2009 11.10.2008 25.01.2009 11.10.2008 22.02.2009 09.08.2008 22.02.2009
  Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu Avlanma Süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla 01.08.2008-15.09.2008 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.
  Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlanma Süresi:15 Ağustos 2008-15 Ekim 2008 tarihleri arasında avlanma günlerinde
  MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

  AVLANMA BÖLGESİ I.grup Memeliler
  Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaçsansarı avı II.grup Memeliler
  Yaban domuzu ve çakal avı,
  Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi
  Ege 27.09.2008 11.01.2009 09.08.2008 22.02.2009
  Akdeniz 11.10.2008 11.01.2009 16.08.2008 22.02.2009
  Marmara 04.10.2008 25.01.2009 16.08.2008 22.02.2009
  İç Anadolu 11.10.2008 11.01.2009 16.08.2008 22.02.2009
  D.Anadolu 11.10.2008 25.01.2009 16.08.2008 22.02.2009
  D.Karadeniz 11.10.2008 25.01.2009 23.08.2008 22.02.2009
  B. Karadeniz 11.10.2008 25.01.2009 16.08.2008 22.02.2009
  G. D. Anadolu 11.10.2008 25.01.2009 09.08.2008 22.02.2009


  (2) Yukarıdaki Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde olmak üzere, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi tatil günlerinde avlanmak serbesttir.
  (3) Av turizmi kapsamında yaptırılan yaban domuzu bek avı hariç 1 inci maddenin (ğğ) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.
  4) Örnek avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır. Özel avlaklarda salınan türlerin dışındaki Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen ve avlakta doğal olarak bulunan diğer av hayvanları avlanamaz. Yönetim planı yapılan genel avlakların işletilmesi ve işlettirilmesi planlarında belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.

  Tablo-2: Avlanma bölgelerimize göre illerimiz
  Avlanma Bölgesi Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İllerimiz
  Akdeniz Bölgesi Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Hatay
  Ege Bölgesi İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale
  Güney D. Anadolu Bölgesi Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri
  Marmara Bölgesi İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
  B.Karadeniz Bölgesi Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük
  D.Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat
  İç Anadolu Bölgesi Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir
  D.Anadolu Bölgesi Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

  İl genelinde avlanması yasaklanan türler
  MADDE 3 – (1) Tablo-3’teki illerde belirtilen av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca il mülki sınırları içinde koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3 ‘te belirtilen iller ile bu illerin ilçelerinde avlanması bu av yılında yasaktır.

  Tablo-3 : Bazı illerin mülki hudutları içinde koruma altına alınan av hayvanları


  İlin Adı İl veya ilçe sınırları dahilinde
  Avı tamamen yasak olan av hayvanlarının adı

  İlin Adı İl veya ilçe sınırları dahilinde
  Avı tamamen yasak olan av hayvanlarının adı
  Adıyaman Sakarmeke, tüm sansar türleri, macar ördek, tepeli patka İstanbul Tüm keklik türleri
  Aksaray Tüm keklik türleri Karabük Tüm keklik türleri
  Afyonkarahisar Bayat, Emirdağ, Sultandağ, Bolvadin, Çay, Dinar İscehisar, Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde tüm keklik türleri, il genelinde tilki, çakal, alakarga Kilis Tüm keklik türleri
  Kastamonu Tüm keklik türleri
  Amasya Tilki Kırklareli Tüm keklik türleri
  Artvin Sansar Kırşehir (Kaman, Mucur, Boztepe, Çiçekdağı, Akpınar ve Akçakent İlçelerinde) Tüm keklik türleri, tilki
  Ardahan Tilki, çakal, tüm sansar türleri Kocaeli Tüm keklik türleri
  Aydın Çakal, tilki Konya Tüm keklik türleri (Hadim, Bozkır, Taşkent ilçeleri hariç)
  Bingöl Yabani tavşan, tilki, çakal Kırıkkale Tüm keklik türleri,
  tilki
  Bursa Tüm keklik türleri, karatavuk Kütahya Tüm keklik türleri, tilki, kaya güvercini
  Bartın Tüm keklik türleri, yabani tavşan K.Maraş Tüm keklik türleri
  Düzce Tüm keklik türleri, yabani tavşan Tilki Malatya Üveyik, tüm sansar türleri
  Denizli Ala karga Muğla Fethiye, Dalaman, Milas ilçelerinde tüm keklik türleri, il genelinde çakal
  Edirne Tüm keklik türleri Ordu Tilki, çakal, yabani tavşan, karatavuk
  Eskişehir Tüm keklik türleri Osmaniye (Kadirli İlçesinde) Tüm keklik türleri
  Erzincan Tüm keklik türleri Rize Tilki, çakal
  Gaziantep Tüm keklik ve sansar türleri Sakarya Tüm keklik türleri
  Giresun Tilki, çakal Sinop Tüm keklik türleri, karatavuk, çamurcun
  Hakkari I, II, III, IV Grup Kuşların avı yasaktır. Trabzon Karatavuk, yabani tavşan, tilki, çakal
  Hatay Tüm keklik türleri Tunceli Tüm yaban ördekleri
  Iğdır Tilki Tekirdağ Tüm keklik türleri
  Isparta Çakal, tilki Zonguldak Tüm keklik türleri, tavşan, tüm sansar türleri
  Çanakkale Tüm keklik türleri Yalova Tüm keklik türleri
  Yozgat Tüm keklik türleri, tilki

  Avlanma limitleri
  MADDE 4 – (1) Bu kararın 2 nci maddesinde belirtilen avlanma sürelerinde, avına izin verilen av hayvanlarının avcı başına, bir av günü için avlanma miktarları türler itibarı ile aşağıda Tablo-4’te gösterilmiştir.

  Tablo-4: Avlanmasının serbest olduğu illerde ve sahalarda av hayvanlarına göre avlanma limitleri
  KUŞLAR ADEDİ
  Bıldırcın 10 Adet
  Üveyik 8 Adet
  Karatavuk 3 Adet
  Güvercin (kaya güvercini) 6 Adet
  Çulluk (orman çulluğu) 4 Adet
  Saksağan 15 Adet
  Tahtalı, sakarmeke, yaban kazı (sakarca kazı) 3’er Adet
  Alakarga, Suçulluğu (bekasin) 1’er Adet
  Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği Toplam 2 Adet
  Kılkuyruk, yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam avlanma limiti içinde kara ördek, karabaş patka, altıngöz ve kılkuyruk sayısı 1 adetten fazla olamaz) Toplam 4 Adet
  Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası Toplam 15 Adet
  Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.) Yılda Toplam 4 Adet
  MEMELİLER
  Yabani tavşan, 1’er Adet
  Adatavşanı, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı), yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına) 2’ şer Adet
  Çakal 1 adet
  Tilki 2 adet
  (2) Bir av günü içinde Tablo-4’te belirtilen miktarların dışında av hayvanının avlanması yasaktır.
  (3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtasıyla avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenenin bir günlük miktarını aşamaz.

  Merkez Av Komisyonunca ve Bakanlıkça koruma altına alınan av hayvanları
  MADDE 5 – (1) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından, bu kararın ekindeki EK LİSTE-II’ de belirtilen kuşlar ve memeliler, Merkez Av Komisyonunca, EK LİSTE-I’de yar alan yaban hayvanları bakanlıkça bu av döneminde koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır.
  (2) EK LİSTE-II’de belirtilen Merkez Av Komisyonunca korunan av hayvanlarından sülün ile EK LİSTE-I’de belirtilen Bakanlıkça koruma altına alınan yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, karaca, ayı, kurt, kızıl geyik, yaban koyunu ve anadolu yaban koyununun bakanlıkça belirlenen avlaklarda, envanter çalışmaları ve/veya avlanma planlarına göre belirlenen kotalar dahilinde av turizmi kapsamında avlandırılmasına, 4915 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bakanlık yetkilidir.

  Merkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av hayvanları
  MADDE 6 – (1) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından 2008-2009 av döneminde belli edilen sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III’ de gösterilmiştir.

  Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasaklandığı sahalar
  MADDE 7 – (1) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında;
  a) EK LİSTE-IV’ de belirtilen il av komisyonlarınca teklif edilerek Merkez Av Komisyonu tarafından uygun görülen ve sınırları belirtilen avlaklarda, (Av turizmi kapsamında izin verilerek yapılan avlanmalar hariç)
  b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş veya ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç),
  c) Orman Genel Müdürlüğü tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında,
  ç) Arboretumlarda
  d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında,
  e) Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındaki karayolları haritasında belirtilen yollarda,
  f) Orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç),
  ı) Özel avlaklarda ve av hayvanı üretme yerlerinde,
  h) İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,
  avlanmak yasaktır.
  Ayrıca,
  g) İl, ilçe, belde, köy ve benzeri meskûn yerlerde ve (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.

  Çevre ve Orman Bakanlığınca avlanmanın yasaklandığı sahalar
  MADDE 8 – (1) EK LİSTE-IV’ de belirtilen;
  a) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında tescil edilen ve 16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı ve 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı resmi gazetede yayımlanan yaban hayatı geliştirme sahalarında,
  b) 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında Bakanlıkça tescil edilen örnek avlaklarda,
  c) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça tesis edilen yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonlarında,
  ç) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen yaban hayvanı yerleştirme sahalarında,
  d) Bu kararda yazılı olmayan (a), (b), (c) ve (ç) bendinde tanımlanan sahalardan bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilerek mahallinde il çevre ve orman müdürlüğü ilan panolarında ilan edilecek alanlarda
  avlanmak yasaktır.
  (2) Yukarıda (a), (b) bentlerinde tanımlanan sahalar ile 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen sahalarda envanter sonuçları ve/veya avlanma planları çerçevesinde belirlenen yaban hayvanı türlerinin belirlenen miktarda; bu maddenin (c) bendinde belirtilen sahalarda ise yaban hayvanlarının zararlı olduklarında belli edilen miktarda, av turizmi esasları çerçevesinde avlanmasına bakanlıkça izin verilir.

  Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar
  MADDE 9 – (1) 4915 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında aşağıda belirtilen;
  a) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen bu kararın ekindeki EK LİSTE-V’ de belirtilen Tabiatı Koruma Alanları dâhilinde; EK LİSTE-VI’ de belirtilen Milli Park alanları dâhilinde (Özel avlanma planı çerçevesinde av turizmi kapsamında yapılacak avlanmalar hariç); EK LİSTE-VII’ de belirtilen Tabiat Parkı alanları dâhilinde ve av dönemi içinde tescil edilerek ilan edilecek yeni sahalarda,
  b) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen ve bu kararın ekindeki EK LİSTE-VIII’ de belirtilen avlanmanın serbest olduğu istisna sahalar hariç Özel Çevre Koruma Bölgeleri dâhilinde ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin EK LİSTE-VIII’de belirtilen sınırları dâhilinde
  avlanmak yasaktır.
  (2) Ayrıca, ÖÇK sahalarında av turizmi kapsamındaki faaliyetler saklıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Özellikleri, Bulundurulması ve Satışı,
  Yasak Avlanma Şekil ve Usulleri

  Avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasaklanan araç ve gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları,
  MADDE 10 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
  a) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancaları, canlı mühre ve çığırtkanları, gece atışları için kullanılan hedefi gösteren veya elektronik olarak hedefi büyülten nişan alma aletleri (nişan alma dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz.
  Avlanma gayesi dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne surette olursa olsun bulundurulamaz.
  b) Her türlü zehirler, hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç teyp kaseti ve CD’si ve bu kaset ve CD’lerin çalındığı teyp cihazları avlanmada kullanılamaz.
  c) Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler, av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar, geleneksel atmacacılık esas ve usulleri dâhilinde Atmaca ve 1 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Gaço kuşunu (Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanılacak hareketli ağ (Serpma Ağ) ile Gaço Kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dâhil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar, 6 volttan aşağı pil enerjisi ile çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile akü ile çalışan el projektörleri, gaz ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 Volt pil gücüne kadar olan el fenerleri; avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir.
  ç) Denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve tabii göller ve lagünlerde 9.9 HP (beygir) gücünden düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler ulaşım aracı olarak kullanılırken tüfekler boş ve kılıfında bulundurulabilir. Bu vasıtaların içinde baraj gölü, tabii göller, denizler, lagünler, nehirler, bataklıklar ve sazlıklarda avlanılamaz.
  9,9 HP (beygir) gücünden yüksek dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler veya hovercraftlar ancak denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve tabii göller ve lagünlerde ulaşım aracı olarak kullanılabilir. Bu vasıtalar ulaşım amacı ile kullanılsa dahi su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz ve bir yönde sürülemez ve bu vasıtalar ile hareket halinde iken içinde tüfekler kılıfında da olsa bulundurulamaz.
  d) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.
  e) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç özel mülkiyetteki araziler de dâhil her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz.

  Yasaklanan avlanma şekil ve usulleri
  MADDE 11 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin iki ve üçüncü maddeleri kapsamında aşağıda belirtilen avlanma şekil ve usulleri ile avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.
  a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak,
  b) 10. Maddenin (ç) bendinin birinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlar, kara araçları ve hava araçları ile av mahalline gidilirken hareket halinde iken avlanmak, ikinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlar hareket halinde iken içlerinde kılıfında veya sarılı olsa dahi tüfek bulundurmak,
  c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekne ile su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yönde sürmek, suya girilerek çevirme avı yapmak,
  ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden avlanma esnasında veya öncesinde yararlanarak veya bunları kullanarak avlanmak,.jeep, pick-up (pikap), otomobil, traktör, biçerdöver, hovercraft, motorlu tekne, motorlu bot, moto***let, kar moto***leti, helikopter vb. gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak, bunları av yakalama ve öldürme vasıtası olarak kullanmak,
  d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman v.b. gibi malzeme dökmek suretiyle av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,
  e) Tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver ve traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak,
  f) Avlaklarda yaşayan yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,
  g) Bakanlıkça av turizmi kapsamında olmak üzere izin verilecek türlerin avı hariç av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,
  h) Av ve yaban hayvanlarını Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında sulak alanlarda ve buralarda bulunan adalarda ve bu alanların 300 metre çevresinde rahatsız etmek, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dâhil her türlü istihsal yapmak,
  ı) Tabii göller ve sulak sahalar çevresindeki köy muhtarları, köylerinde 9,9 HP motor gücünden düşük güce sahip motorlu veya motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin adlarını, soyadlarını ve adreslerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirmek ve izin almak zorundadırlar. 9,9 HP gücünden yüksek motor gücüne sahip olan tekne sahipleri ile il müdürlüklerine bildirilen listelerde ismi bulunmayan 9,9 HP motor gücünden düşük güce sahip motorlu tekne sahiplerinin göle avcı sokmaları yasaktır. Göle avcı sokan kayıkçılar, avcıların tüfeklerin taşınması ve avlanma konularında yukarıda yazılı Merkez Av Komisyonu Kararlarına ve 4915 sayılı Kanun hükümlerine uymalarından sorumludurlar. Aksi halde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri uygulanarak haklarında yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez.
  i) Av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metodlarından tuzak, kapan, ilmek vs. gibi araç ve gereçlerle canlı yada ölü olarak avlanması yasak olup herhangi bir şekilde canlı olarak avlanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz, beslemek, büyütmek ve üretmek maksadıyla ev ve işyerlerinde özel arazilerinde bulundurulamaz. Bunlar yaralı değilse avlağı terk ederken avlağa salınmak zorundadır.
  j) Avlaklarda, avcılar ya da diğer kişiler tarafından av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması halinde gerekli tedavilerinin yapılmasını sağlamak için en yakın il çevre ve orman müdürlükleri veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendislikleri ile orman teşkilatına, veterinere, yokluğunda jandarmaya haber vermek ve teslim edilmek zorundadır.
  k) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olup ortopedik özürlüler grubundan tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olanlar avlaklarda araç içinden avlanabilirler.
  l) Yaban domuzu yürüyüş avlarında avcı sayısı üç kişiden fazla olamaz.
  m) Avlaklarda avcı yoğunluğu nedeniyle oluşacak av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcı aynı anda avlanamaz.

  Avlanma amaçlı yaban domuzu sürek avı esas ve usulleri
  MADDE 12 – (1) Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan sürek avlarının aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanlarına olumsuz etki yapması, diğer memeli yaban hayvanlarının popülasyanlarının sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle bu av dönemi yaban domuzu sürek avı yapılması yasaktır.

  Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı esas ve usulleri
  MADDE 13 – (1) Yaban domuzlarının belirli bir bölgede tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde populasyonunun arttığının tespit edilmesi halinde, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu kapsamında yapılacak mücadele çalışması; 24.10.2005 tarih ve 25976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlıları ile Mücadele Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce verilecek izinle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatınca Bitki Koruma Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.
  (2) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları 22 Şubat-15 Mayıs tarihleri arası hariç av yılı boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcıların avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Mücadele amaçlı sürek avları mücadele yapılacak sahaların özelliklerine göre av turizmi kapsamında da yapılabilir. Av turizmi kapsamında yapılacak organizasyonlarda ava katılacak avcıların ve organizasyonu düzenleyecek acentelerin belirlenmesi il çevre ve orman müdürlüklerince yapılır. Yaban domuzu popülasyonunun azaltılması maksadıyla yapılan mücadele amaçlı avlanmalarda yaban domuzları canlı olarak yakalanıp örnek avlaklara nakledilebilir. Örnek avlaklara nakledilecek yaban domuzlarının ücretleri ve buralarda avlatılması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlenir.
  (3) Bu kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden gerekli görülenler; mücadele maksatlı avlanmalarda ve Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen doğadan yaban hayvanı yakalama işlerinde Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatının denetim ve gözetiminde kullanılabilir.

  Avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden pazar ve ticarethanelerde satılması ve bulundurulması yasak olanlar
  MADDE 14 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; her türlü zehirlerin, av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı özel teyplerin, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaklanmıştır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Av Hayvanlarının ve Tüfeklerin Taşınması, Mücadele Kapsamında ve Kişilerin Kendilerini,
  Tarlalarını ve Sürülerini Korumak Maksadıyla Avlaklarda Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni
  Olmadan Avlanmada Kullanılan Silâhları ve Araçları Taşıma, Köpek Bulundurma,
  Eğitilmiş Hayvanlarla Avlanma Esasları

  Avlanan av hayvanları ve tüfeklerin taşınması
  MADDE 15 – (1) Av hayvanlarının yaban domuzu hariç; et, deri ve trofelerinin satışı yasaktır.
  (2) Avlanan yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcılar,
  a) Muhtar veya belediye yetkilisinden menşe şahadetnamesi; bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda, alınan menşe şahadetnamesinin ilgili kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı birimlerince verilecek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek,
  b) İl müdürlükleri veya mahalli teşkilatından nakliye tezkeresi almak zorundadırlar.
  (3) Nakliye tezkeresi olmadan avlanma süreleri ve günleri dışında canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır ve taşıyanlar hakkında 4915 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
  (4) 4915 sayılı Kanun ile bu karar kapsamında avına belli edilen sürelerde izin verilen ve avlanan kuşların, taşınması açısından en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlaklarda ve araçlarda taşınması zorunludur.
  (5) Avcılık belgesi ve avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da olsa, tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.
  (6) Avcıların avlaklarda avlanma gayesi dışında silah taşıdıklarını gösterecek gerekli tedbirleri almaları zorunludur.

  Bağ ve bahçeleri ile ürünlerini, sürülerini, kendilerini korumak durumunda olanların avlanma amacı dışında silahlarını taşıma ve köpek bulundurma esasları
  MADDE 16 – (1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla avlanmada kullanılan yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, 24.10.2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi hükmü gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek ve şevrotin fişeği dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.
  (2) Bu kişilerden;
  a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerini veya kira sözleşmelerini,
  b) Arıcılık yapanların, bulundukları ilin Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mahalli teşkilatından alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin belgeyi,
  c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,
  ç) Ormanda istihsal ve bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı
  üzerlerinde bulundurmaları zorunludur.
  (3) Yukarıda sayılan kişiler;
  a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ ve bahçeleri içinde, arı kovanı sahipleri arılarının yanı başında iken ve ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve bakım sahasına giderken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler.
  b) Bu kişilerden avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.
  c) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlamak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal il çevre ve orman müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.
  ç) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde hayvanları avlanmaları durumunda 4915 sayılı Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca, bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminatlar üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir.
  d) Çobanlar çoban köpeği, diğerleri bekçi köpeği cinsi köpekleri bulundurabilir. Çoban köpekleri sürülerin dışında ve bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz bağlı olmadan bulundurulamaz.
  e) Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.
  (4) Orman içinde başıboş yakalanan av ve bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkması halinde 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır.
  (5) Tasmasız ve yabanlaşmış, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.
  (6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşıması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.
  (7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde sayılan kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına, tarla, bağ ve bahçelerine ve arılarının bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

  Eğitilmiş hayvanlarla ve ok-yay ile avlanma esasları
  MADDE 17 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan tüfeksiz dahi olsa tazı, sertifikalı av atmacası, ok-yay ile avlanmak yasaktır.
  (2) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK: IX ) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, atmaca yakalamak amaçlı olarak, 2 adet serçe ve 2 adet ğaço (Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) olmak üzere toplam 4 adet kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.
  (3) Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Avlaklara kedi ve köpekler ile av köpeklerini sahipsiz olarak başıboş bırakılamaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Avcılıkla İlgili Genel Yasaklar, Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

  Merkez Av Komisyonunca belirlenen diğer kısıtlamalar ve düzenlemeler
  MADDE 18 – (1) 4915 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır.
  a) Ormana girişlerin yasaklanması: Bakanlıkça belirlenen avlanma izin ücretini ödemeleri halinde avcılara verilen avlanma izni, devlet ormanlarında; üretim, yangın ve silvikültürel (orman bakımı ve yetiştirme) faaliyetleri gibi nedenlerle ormanlara giriş çıkışın Hükümet, Bakanlık, Valilik veya Orman Genel Müdürlüğünce yasaklandığı sürelerde yasaklanan yerlerde geçerli değildir.
  b) Yetkisiz av yasağı konulamaz av izni verilemez: Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanma izni veremezler. Ancak; yetkili makamlarca yürürlükte bulunan kanun ve mevzuatlar kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.
  c) Anız yakmak ve çevreyi kirletmek: Avlaklarda anız yakmak, avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete ve çöp atmak yasaktır.
  ç) Avcılardan para istenemez: Değişik bölgelere ava giden avcılardan; özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda, özel şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
  d) Hayvan sürülerinin av ve yaban hayvanlarına zarar vermesinin önlenmesi: Hayvan sürülerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 26 ncı maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 83 üncü maddesi çerçevesinde valilikler; av ve yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve barınma yerlerini korunması amacı ile hayvan ve sürü sahiplerinin hayvanlarını mera ve yaylalara yaya olarak nakletmeleri sırasında bu alanların ve yaban hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde geçiş güzergâhlarını belirlemeye yetkilidir. Köy muhtarlıkları Valiliklerce alınacak bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak zorundadırlar.
  e) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, buraları tahrip etmek, yakmak: Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek
  f) Ticaret yasağı: Yaban domuzu hariç av hayvanlarının; et, deri ve trofelerinin satışını yapmak yasaktır.

  Kararlara aykırı fiillerin cezalandırılması
  MADDE 19 – (1) Bu kararda yazılı yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı olarak işlenen fiil ya da fiillerin failleri hakkında öncelikle 4915 sayılı Kanuna ve çıkarılan yönetmeliklerine, bunlarda bulunmayan hususlarda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa, 2872 sayılı Çevre Kanununa ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır.

  Kararın ilamı, basımı ve dağıtımı
  MADDE 20 – (1) Merkez Av Komisyonu Kararının özeti Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanalı ile radyodan, tam metni ise Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
  (2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak Genelkurmay Başkanlığına, Adalet, Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri, İçişleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Dışişleri, Turizm ve Kültür, Maliye Bakanlıklarına, Valiliklere, Orman, Ziraat ve Veteriner Fakültelerine, Ziraat Odalarına, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile avlanma izin belgesi alan avcılara ve muhtarlıklara bedelsiz dağıtılacaktır.
  (3) Ayrıca bu kararda yer alan ve teknik olarak haritalarda gösterilmesi mümkün olan ava kapalı ve açık sahaları gösteren rehber harita iller itibariyle Genel Müdürlükçe bastırılacak ve koruma görevi olan kurumlarla avlanma izin belgesi alan avcılara bedelsiz verilecektir.
  (4) Bu kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerli olup, kararda belirtilen ancak ava yasak sahaların rehber haritalarda gösterilememiş olması, bu sahaların ava serbest saha olduğunu göstermez. Bu kararı her avcı avlanırken yanında taşımakla mükelleftir.

  Yürürlük
  MADDE 21 – (1) Bu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.
   
 2. SaMoo_55

  SaMoo_55 DeadLythief

  Katılım:
  13 Eylül 2007
  Mesaj:
  2,121

  EK LİSTE-I

  ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI
  MEMELİLER
  Familya ve tür adı(Latince adı) Türkçe adı
  KİRPİLER ERINACEIDAE
  Erinaceus concolor Kirpi
  Oryctalagus auritus Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi
  UÇAN YARASALAR PTEROPODIDAE
  Rousettus aegyptiacus Mısır Yarasası
  BÖCEKCİL YARASALAR EMBALLONURIDAE
  Taphozous nudiventris
  NALBURUNLUYARASALAR) RHINOLOPHIDAE
  Rhinolophus ferrumequinum Nalburunlu Büyükyarasa
  Rhinolophus hipposideros Nalburunlu Küçükyarasa
  Rhinolophus euryale Akdeniz Nalburunluyarasası
  Rhinolophus mehelyi Nalburunluyarasa
  Rhinolophus blasii Nalburunluyarasa
  DÜZBURUN YARASALAR VESPERTILIONIDAE
  Myotis mystacinus Küçük Sakallı Yarasa
  Myotis nipalensis
  Myotis aurescens
  Myotis brandtii
  Myotis emerginatus Kirpikli Yarasa
  Myotis nattereri Saçaklı Yarasa
  Myotis bechsteini Büyükkulaklı Yarasa
  Myotis myotis Farekulaklı Büyükyarasa
  Myotis blythii Farekulaklı Küçükyarasa
  Myotis daubentonii Su Yarasası
  Myotis capaccinii Uzunayaklı Yarasa
  Pipistrellus nathusii Pürtüklü Yarasa
  Pipistrellus kuhlii Beyazyakalı Yarasa
  Hypsugo savii
  Nyctalus leisleri Küçük Akşamcı Yarasa
  Nyctalus noctula Akşamcı Yarasa
  Nyctalus lasiopterus Büyük Akşamcı Yarasa
  Eptesicus bottae Akdeniz Geniş Kanatlı Yarasası
  Eptesicus serotinus Genişkanatlı Yarasa
  Otonycteris hemprichi Uzunkulaklı Yarasa
  Barbastella barbastellus Sakallı Yarasa
  Plecotus auritus Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa
  Plecotus austriacus Gri Uzunkulaklı Yarasa
  Vespertilio murinus İkirenkli Yarasa
  Miniopterus schreibersii Uzunkanatlı Yarasa
  KUYRUKLU YARASALAR MOLOSSIDAE
  Tadarida teniotis Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa
  SİNCAPLAR SCIURIDAE
  Sciurus vulgaris Avrupa Sincabı
  Sciurus anomalus Anadolu Sincabı
  Spermophilus citellus Tarla Sincabı
  Spermophilus xanthophrymnus Tarla Sincabı
  KUNDUZLAR CASTORIDAE
  Castor fiber Kunduz
  ARAPTAVŞANLARI DIPODIDAE
  Allactaga euphratica Araptavşanı
  Allactaga elater Araptavşanı
  Allactaga williamsi Araptavşanı
  Sicista caucasica
  YEDİUYURLAR GLIRIDAE
  Dryomys nitedula Hasancık
  Dryomys laniger Kayauyuru
  Dryomys pictus Yediuyur
  Eliomys melanurus Asya Bahçe Yediuyuru
  Myomimus roachi Fare benzeri yediuyur
  Myomimus setzeri Fare benzeri yediuyur
  Muscardinus avellanarius
  Glis(= Myoxus) glis Yediuyur
  OKLU KİRPİLER HYSTRICIDAE
  Hystrix i indica Oklukirpi
  SUMAYMUNLARI MYOCASTORIDAE
  Myocastor coypus Sumaymunu
  KÖPEKGİLLER CANİDAE
  Canis lupus Kurt (Av Turizmi Hariç)
  Vulpes zerda Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi
  AYILAR URSIDAE
  Ursus arctos Boz Ayı (Av Turizmi Hariç)
  SANSARGİLLER MUSTALİDAE
  Vormela peregusna Alaca Sansar
  Lutra lutra Su Samuru
  SIRTLANLAR HYAENIDAE
  Hyaena hyaena Çizgili Sırtlan
  KEDİLER FELIDAE
  Felis silvestris Yaban Kedisi
  Felis chaus Sazlık Kedisi
  Lynx (= Felis) lynx Vaşak
  Caracal (= Felis) caracal Karakulak, Step Vaşağı
  Panthera pardus Leopar, Pars
  FOKLAR, DENİZ KÖPEKLERİ PHOCIDAE
  Monachucs monahus Akdeniz Foku
  GEYİKLER CERVIDAE
  Cervus dama Ala Geyik-Yağmurca (Av Turizmi Hariç)
  Cervus elaphus Kızılgeyik (Av Turizmi Hariç)
  Capreolus capreolus Karaca (Av Turizmi Hariç)
  BOYNUZLUGİLLER BOVIDAE
  Gazella dorcas Dorkas Ceylanı
  Gazella subgutturosa Ceylan, Ahu
  Rupicapra rupicapra Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Av Turizmi Hariç)
  Capra aegagrus Yaban Keçisi (Av Turizmi Hariç)
  Ovis ammon gmelini Yaban Koyunu (Av Turizmi Hariç)
  Ovis orientalis anatolica Anadolu Yaban Koyunu (Av Turizmi Hariç)
  KUŞLAR
  Familya, cins ve tür adı(Latince adı) Türkçe adı
  Batağangiller Podicipediade
  Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan
  Podiceps cristatus Bahri
  Podiceps grisegena Kızılboyunlu Batağan
  Podiceps auritus Kulaklı Batağan
  Podiceps nigricollis Karaboyunlu Batağan
  Yelkovangiller Procellaridae
  Calonectris diomedea Boz Yelkovan
  Puffinus yelkouan Yelkovan
  Fırtınakuşugiller Hydrobatidae
  Hydrobates pelagicus Fırtınakuşu
  Karabatakgiller Phalacrocoracidae
  Phalacrocorax aristotelis Tepeli Karabatak
  Phalacrocorax pygmeus Küçük Karabatak
  Yılanboyungiller Anhingidae
  Anhinga rufa Yılanboyun
  Pelikangiller Pelecanidae
  Pelecanus onocrotalus Ak Pelikan
  Pelecanus crispus Tepeli Pelikan
  Balıkçılgiller Ardeidae
  Botaurus stellaris Balaban
  Ixobrychus minutus Küçük Balaban
  Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı
  Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl
  Bubulcus Ibis Sığır Balıkçılı
  Egretta garzetta Küçük Akbalıkçıl
  Egretta alba Büyük Akbalıkçıl
  Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl
  Leylekgiller Ciconiidae
  Mycteria İbis Sarıgagalı Leylek
  Ciconia nigra Kara Leylek
  Ciconia ciconia Leylek
  İbisgiller Thereskionithidae
  Phegadis falcinellus Çeltikçi
  Geronticus eremita Kelaynak
  Platalea leucorodia Kaşıkçı
  Flamanlar Phoenicopteridae
  Phoenicopterus ruber Flamingo
  Ördekgiller Anatidae
  Cygnus Olor Kuğu
  Cygnus columbianus Küçük Kuğu
  Cygnus cygnus Ötücü Kuğu
  Anser erythropus Küçük Sakarca
  Branta leucopsis Akyanaklı Kaz
  Branta ruficollis Sibirya Kazı
  Tadorna ferruginea Angıt
  Tadorna tadorna Suna
  Marmaronetta angustirostris Yaz Ördeği
  Aythya nyroca Pasbaş Patka
  Mergus albellus Sütlabi
  Oxyura jamaicensis Kara başlı dikkuyruk
  Oxyura leucocephala Dikkuyruk
  Atmacagiller Accipitridae
  Pernis apivorus Arı Şahini
  Pernis ptilorhyncus Tepeli Arı Şahini
  Elanus caeruleus Ak Çaylak
  Milvus migrans Kara Çaylak
  Milvus milvus Kızıl Çaylak
  Haliaeetus albicilla Akkuyruklu Kartal
  Gypaetus barbatus Sakallı Akbaba
  Neophron percnopterus Küçük Akbaba
  Gyps fulvus Kızıl Akbaba
  Aegypius monachus Kara Akbaba
  Circaetus gallicus Yılan Kartalı
  Circus aeruginosus Saz Delicesi
  Circus cyaneus Gökçe Delice
  Circus macrourus Bozkır Delicesi
  Circus pygargus Çayır Delicesi
  Accipiter gentilis Çakırkuşu
  Accipiter nisus Atmaca
  Accipiter brevipes Yoz Atmaca
  Buteo buteo Şahin
  Buteo rufinus Kızıl Şahin
  Buteo lagopus Paçalı Şahin
  Aquila pomarina Küçük Orman Kartalı
  Aquila clanga Büyük Orman Kartalı
  Aquila nipalensis Bozkır Kartalı
  Aquila heliaca Şah Kartal
  Aquila chrysaetos Kaya Kartalı
  Hieraaetus pennatus Küçük Kartal
  Hieraaetus fasciatus Tavşancıl
  Pandion haliaetus Balık Kartalı
  Doğangiller Falcoidae
  Falco naumanni Küçük Kerkenez
  Falco tinnunculus Kerkenez
  Falco vespertinus Ala Doğan
  Falco columbarius Boz Doğan
  Falco subbuteo Delice Doğan
  Falco eleonorae Ada Doğanı
  Falco concolor Gri Doğan
  Falco biarmicus Bıyıklı Doğan
  Falco cherrug Ulu Doğan
  Falco peregrinus Gök Doğan
  Falco pelegrinoides Kızıl Enseli Doğan
  Orman Tavuğugiller Tetraonidae
  Tetrao tetrix Orman Horozu
  Tetrao mlokosiewiczi Huş Tavuğu
  Sülüngiller Phasianidae
  Tetraogallus caspius Urkeklik
  Francolinus francolinus Turaç
  Sutavuğugiller Rallidae
  Porzana porzana Benekli Sutavuğu
  Porzana parva Bataklık Sutavuğu
  Porzana pusilla Küçük Sutavuğu
  Crex crex Bıldırcın Kılavuzu
  Porphyrio porphyrio Sazhorozu
  Turnagiller Gruidae
  Grus grus Turna
  Grus leucogeranus Ak Turna
  Anthropoides virgo Telli Turna
  Toygiller Otitidae
  Tetrax tetrax Mezgeldek
  Chlamydotis undulata Yakalı Toy
  Otis tarda Toy
  Kılıçgagagiller Recurvirostridae
  Himantopus himantopus Uzunbacak
  Recurvirostra avosetta Kılıçgaga
  Kocagözgiller Burhinidae
  Burhinus oedicnemus Kocagöz
  Cursorius cursor Çölkoşarı
  Bataklık Kırlangıçları Glareolidae
  Glareola pratincola Bataklıkkırlangıcı
  Glareola nordmanni Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı
  Yağmurcunlar Charadriidae
  Charadrius dubius Küçük Halkalı Cılıbıt
  Charadrius hiaticula Halkalı Cılıbıt
  Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt
  Charadrius leschenaultii Büyük Cılıbıt
  Charadrius asiaticus Doğu Cılıbıtı
  Charadrius morinellus Dağ Cılıbıtı
  Vanellus spinosus Mahmuzlu Kızkuşu
  Çullukgiller Scolopacidae
  Calidris alba Ak Kumkuşu
  Calidris minuta Küçük Kumkuşu
  Calidris temminckii Sarıbacaklı Kumkuşu
  Calidris ferruginea Kızıl Kumkuşu
  Calidris alpina Karakarınlı Kumkuşu
  Limicola falcinellus Sürmeli Kumkuşu
  Gallinago media Büyük Su Çulluğu
  Numenius tenuirostris İncegagalı Kervançulluğu
  Tringa stagnatilis Bataklık Düdükçünü
  Tringa ochropus Yeşil Düdükçün
  Tringa glareola Orman Düdükçünü
  Actitis hypoleucos Dere Düdükçünü
  Arenaria interpres Taşçeviren
  Deniz Düdükçünleri Phalaroppididae
  Phalaropus tricolor Büyük Denizdüdükçünü
  Phalaropus lobatus Deniz Düdükçünü
  Phalaropus fulicarius Kızıl Denizdüdükçünü
  Martıgiller Laridae
  Larus melanocephalus Akdeniz Martısı
  Larus minutus Küçük Martı
  Larus genei İncegagalı Martı
  Larus audouinii Ada Martısı
  Sumrugiller Sternidae
  Sterna nilotica Gülen Sumru
  Sterna caspia Hazar Sumrusu
  Sterna bengalensis Tepeli Sumru
  Sterna sandvicensis Karagagalı Sumru
  Sterna hirundo Sumru
  Sterna paradisaea Kuzey Sumrusu
  Sterna albifrons Küçük Sumru
  Chlidonias hybridus Bıyıklı Sumru
  Chlidonias niger Kara Sumru
  Chlidonias leucopterus Akkanatlı Sumru
  Bağırtlakgiller Pteroclidae
  Pterocles senegallus Benekli Bağırtlak
  Syrrhaptes paradoxus Paçalı Bağırtlak
  Papağangiller Psittacidae
  Psittacula krameri Yeşilpapağan
  Gugukgiller Cuculidae
  Clamator glandarius Tepeli Guguk
  Cuculus canorus Guguk
  Peçeli Baykuşgiller Tytonidae
  Tyto alba Peçeli Baykuş
  Baykuşgiller Strigidae
  Otus brucei Çizgili İshakkuşu
  Otus scops İshakkuşu
  Bubo bubo Puhu
  Ketupa zeylonensis Balıkbaykuşu
  Athena noctua Kukumav
  Strix aluco Alaca Baykuş
  Asio otus Kulaklı Orman Baykuşu
  Asio flammeus Kır Baykuşu
  Aegolius funereus Paçalı Baykuş
  Çobahaldatangiller Caprimulgidae
  Caprimulgus europaeus Çobanaldatan
  Sağangiller Apodidae
  Apus apus Ebabil
  Apus pallidus Boz Sağan
  Apus melba Akkarınlı Sağan
  Apus affinis Küçük Sağan
  Yalıçapkınıgiller Alcedinidae
  Halcyon smyrnensis İzmir Yalıçapkını
  Alcedo atthis Yalıçapkını
  Ceryle rudis Alaca Yalıçapkını
  Arıkuşugiller Meropidae
  Merops superciliosus Yeşil Arıkuşu
  Merops apiaster Arıkuşu
  Gökkuzgungiller Coraciidae
  Coracias garrulus Gökkuzgun
  Coracias benghalensis Hint Gökkuzgun
  Çavuşkuşugiller Upupidae
  Upupa epops İbibik
  Ağaçkakangiller Picidae
  Jynx torquilla Boyunçeviren
  Picus canus Küçük Yeşil Ağaçkakan
  Picus viridis Yeşil Ağaçkakan
  Dryocopus martius Kara Ağaçkakan
  Dendrocopos major Orman Alaca Ağaçkakan
  Dendrocopos syriacus Alaca Ağaçkakan
  Dendrocopos medius Ortanca Ağaçkakan
  Dendrocopos leucotos Aksırtlı Ağaçkakan
  Dendrocopos minor Küçük Ağaçkakan
  Tarlakuşugiller Alaudidae
  Melanocorypha calandra Boğmaklı Toygar
  Melanocorypha bimaculata Küçük Boğmaklı Toygar
  Melanocorypha leucoptera Akkanatlı Toygar
  Melanocorypha yeltoninensis Kara Toygar
  Calandrella brachydactyla Bozkır Toygarı
  Calandrella rufescens Çorak Toygarı
  Eremophila alpestris Kulaklı Toygar
  Kırlangıçgiller Hirundinidae
  Riparia riparia Kum Kırlangıcı
  Ptyonoprogne rupestris Kaya Kırlangıcı
  Hirundo rustica Kır Kırlangıcı
  Hirundo daurica Kızıl Kırlangıç
  Delichon urbica Ev Kırlangıcı
  Kuyruksallayangiller Motacillidae
  Anthus novaeseelandiae Mahmuzlu İncirkuşu
  Anthus campestris Kır İncirkuşu
  Anthus hodgsoni Yeşilsırtlı İncirkuşu
  Anthus trivialis Ağaç İncirkuşu
  Anthus pratensis Çayır İncirkuşu
  Anthus cervinus Kızılgerdanlı İncirkuşu
  Anthus spinoletta Dağ İncirkuşu
  Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan
  Motacilla citreola Sarıbaşlı Kuyruksallayan
  Motacilla cinerea Dağ Kuyruksallayanı
  Motacilla alba Akkuyruksallayan
  Arapbülbülleri Pycnonotidae
  Pycnonotus xanthopygos Arap Bülbülü
  İpekkuyrukkuşugiller Bombycillidae
  Bombycilla garrulus İpekkuyruk
  Hypocolius ampelinus Tırtılyiyen
  Derekuşugiller Cinclidae
  Cinclus cinclus Derekuşu
  Çitkuşugiller Troglodytidae
  Troglodytes troglodytes Çitkuşu
  Dağbülbülügiller Prunellidae
  Prunella modularis Dağbülbülü
  Prunella ocularis Sürmeli Dağbülbülü
  Prunella collaris Büyük Dağbülbülü
  Ardıçkuşugiller Turdidae
  Cercotichas galactotes Çalı Bülbülü
  Erithacus rubecula Kızılgerdan
  Luscinia luscinia Benekli Bübül
  Luscinia megarhynchos Bülbül
  Luscinia svecica Buğdaycıl
  Irania gutturalis Taş Bülbülü
  Phoenicurus ochruros Kara Kızılkuyruk
  Phoenicurus phoenicurus Kızılkuyruk
  Phoenicurus erythronotus Kızılsırtlı Kızılkuyruk
  Saxicola rubetra Çayır Taşkuşu
  Saxicola torquata Taşkuşu
  Oenanthe isabellina Boz Kuyrukkakan
  Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan
  Oenanthe pleschanka Alaca Kuyrukkakan
  Oenanthe hispanica Karakulaklı Kuyrukkakan
  Oenanthe finschii Aksırtlı Kuyrukkakan
  Monticola saxatilis Taşkızılı
  Monticola solitarius Gökardıç
  Turdus torquatus Boğmaklı Ardıç
  Öyleğengiller Sylvidae
  Cettia cetti Kamış Bülbülü
  Cisticola juncidis Yelpazekuyruk
  Prinia gracilis Dikkuyruklu Ötleğen
  Locustella naevia Çekirge Kamışçını
  Locustella fluviatilis Ağaç Kamışçını
  Locustella lusciniodies Bataklık Kamışçını
  Acrocephalus melanopogon Bıyıklı Kamışçın
  Acrocephalus paludicola Sarı Kamışçın
  Acrocephalus schoenobaenus Kındıra Kamışçını
  Acrocephalus agricola Doğu Kamışçını
  Acrocephalus dumetorum Kuzey Kamışçını
  Acrocephalus palustris Çalı Kamışçını
  Acrocephalus scirpaceus Saz Bülbülü
  Acrocephalus arundinaceus Büyük Kamışçın
  Hippolais pallida Ak Mukallit
  Hippolais caligata Küçük Mukallit
  Hippolais languida Dağ Mukallidi
  Hippolais olivetorum Zeytin Mukallidi
  Hippolais icterina Sarı Mukallit
  Hippolais polyglotta Kısakanatlı Sarı Mukallit
  Sylvia conspicillata Bozkır Ötleğeni
  Sylvia cantillans Bıyıklı Ötleğen
  Sylvia mystacea Pembe Göğüslü Ötleğen
  Sylvia melanocephala Maskeli Ötleğen
  Sylvia melanothorax Kıbrıs Ötleğeni
  Sylvia rüppelli Karaboğazlı Ötleğen
  Sylvia nana Çöl Ötleğeni
  Sylvia hortensis Akgözlü Ötleğen
  Sylvia nisoria Çizgili Ötleğen
  Sylvia curruca Küçük Akgerdanlı Ötleğen
  Sylvia communis Akgerdanlı Ötleğen
  Sylvia borin Boz Ötleğen
  Sylvia atricapilla Karabaşlı Ötleğen
  Phylloscopus throchiloides Yeşilimsi Söğütbülbülü
  Phylloscopus (throchiloides)nitidus Yeşil Söğütbülbülü
  Phylloscopus humei Yaprak Söğütbülbülü
  Phylloscopus inornatus Küçük Söğütbülbülü
  Phylloscopus bonelli Boz Söğütbülbülü
  Phylloscopus sibilatrix Orman Söğütbülbülü
  Phylloscopus sindianus Kafkas Çıvgını
  Phylloscopus collybita Çıvgın
  Phylloscopus trochilus Söğütbülbülü
  Regulus regulus Çalıkuşu
  Regulus ignicapillus Sürmeli Çalıkuşu
  Sinekkapangiller Muscicapidae
  Muscicapa striata Benekli Sinekkapan
  Ficedula parva Küçük Sinekkapan
  Ficedula semitorquata Alaca Sinekkapan
  Ficedula albicollis Halkalı Sinekkapan
  Ficedula hypoleuca Kara Sinekkapan
  Bıyıklıbaştankaralar Timalidae
  Panurus biarmicus Bıyıklı Baştankara
  Baştankaragiller Paridae
  Parus palustris Kayın Baştankarası
  Parus lugubris Akyanaklı Baştankara
  Parus ater Çam baştankarası
  Parus caeruleus Mavi Baştankara
  Parus major Büyük Baştankara
  Parus cristatus Tepeli Baştankara
  Sıvacıkuşugiller Sittaidae
  Sitta krueperi Küçük Sıvacıkuşu
  Sitta europaea Sıvacı Kuşu
  Sitta tephronota Büyük Kaya Sıvacıkuşu
  Sitta neumayer Kaya Sıvacıkuşu
  Tırmanışkuşugiller Certhiidae
  Certhia familiaris Orman Tırmaşıkkuşu
  Certhia brachydactyla Bahçe Tırmaşıkkuşu
  Sarıasmagiller Oriolidae
  Oriolus oriolus Sarıasma
  Örümcekkuşugiller Lanidae
  Lanius isabellinus Kızılkuyruklu Örümcekkuşu
  Lanius collurio Kızılsırtlı Örümcekkuşu
  Lanius schach Uzunkuyruklu Örümcekkuşu
  Lanius minor Karaalınlı Örümekkuşu
  Lanius excubitor Büyük Örümcekkuşu
  Lanius senator Kızılbaşlı Örümcekkuşu
  Lanius nubicus Maskeli Örümcekkuşu
  Kargagiller Corvidae
  Nucifraga caryocatactes Köknar Kargası
  Pyrrhocorax graculus Sarıgagalı Dağkargası
  Pyrrhocorax pyrrhocorax Kırmızıgagalı Dağkargası
  Sığırcıkgiller Sturnidae
  Sturnus roseus Ala Sığırcık
  Ötücükuşgiller Passeridae
  Petronia petronia Kaya Serçesi
  Montifringilla nivalis Kar Serçesi
  İspinozgiller Fringillidae
  Serinus pusillus Kara İskete
  Serinus serinus Küçük İskete
  Carduelis chloris Florya
  Carduelis carduelis Saka
  Carduelis spinus Karabaşlı İskete
  Carduelis cannabina Ketenkuşu
  Carduelis
   
 3. kenan usta

  kenan usta New Member

  Katılım:
  2 Haziran 2008
  Mesaj:
  1,064

  valla kardes cok guzel ve yayrarli bilgile tesekkurler samoo
   
 4. ssamm

  ssamm New Member

  Katılım:
  4 Ocak 2008
  Mesaj:
  94

  mütiş olmuş emeğine sağlık
   

Bu Sayfayı Paylaş